RoHS

RoHS

Některé dodávané součástky a materiály obsahují nebezpečné látky (například olovo).

Jako dovozci/distributoři prodáváme komponenty, které slouží jako náhradní díly podle Směrnice RoHSNařízení vlády č. 481/2012 Sb. § 4 odst. 5 a+d+e pro opravy, opětovné použití, modernizaci funkcí nebo zvýšení kapacity.

Cílem námi dodávaných komponent je dosažení vyšší efektivity při provozu starších zařízení.

Tyto součástky a materiály jsou určeny Pouze pro profesionální uživatele.

Odkazy

Nařízení vlády č. 481/2012 Sb., ze dne 20. prosince 2012, o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních:

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2102, ze dne 15. listopadu 2017, kterou se mění směrnice 2011/65/EU o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních:

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, ze dne 18. prosince 2006, o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES:

Obecné informace: